Gedragscode en vertrouwenspersoon

Gedragscode

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en betrokkenen vanuit de zwembranche hebben met elkaar een gedragscode opgesteld die gedragsregels bevat. Deze gedragsregels zijn bedoeld als richtlijn voor correct gedrag van zwembadmedewerkers. Het personeel van Zwem- & Recreatiepark De Koet onderschrijven en werken conform deze gedragscode.

Zie https://socialeveiligheidzwembranche.nl/wp-content/uploads/2022/03/Gedragscode-Zwembranche_09.pdf

Iedereen die sport en recreëert moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we als bestuur en medewerkers er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, kan het zijn dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Onder ongewenst gedrag wordt in het algemeen verstaan: elk gedrag van de ander dat als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden. Bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging. Dit kan veel emoties en vragen oproepen. Het bestuur van de Stichting Zwem- & Recreatiepark “de Koet” ziet graag dat je hiermee niet blijft rondlopen. Meestal, en bij voorkeur, kunnen deze situaties goed worden besproken met een team- of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze situaties kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Vertrouwenspersonen van de Koet

Zwembad de Koet heeft twee vertrouwenspersonen: een man en een vrouw. Dit zijn Gabrielle en Andries van Iperen. Je kan contact met hen opnemen via vertrouwenspersoon@dekoet.nl. Je kan aangeven in je mail met wie je het liefst contact wil. Bij hen kan je je verhaal kwijt als er sprake is van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat hem of haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen. Hieronder staat wat je van hen kan verwachten:

  • De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
  • De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
  • De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, adviseert over volgacties, staat bij tijdens gesprekken, bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstantie, onderzoekt indien nodig en registreert, zoekt naar een geschikte oplossing, assisteert bij klachtenprocedures en/of aangiftes en geeft (preventief) voorlichting.
  • De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
  • De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
  • De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;

De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.

Wij benadrukken, dat ook jongeren, of hun ouders namens hen, van vertrouwenspersonen gebruik kunnen maken. Vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd persoon van binnen of van buiten de stichting.

Landelijk meldpunt

Landelijk is door het NOC*NSF een telefonisch meldpunt beschikbaar gesteld voor de zwembad branche. Dit is het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Hier kun je ook terecht met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF is gratis bereikbaar op 0900 – 20 25 590, van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur of per mail via centrumveiligesport@nocnsf.nl.

Het Bestuur